లైఫ్ స్టైల్

దేవుడికి నైవేద్యంగా ఈ పండును పెట్టి చూడండి. కటిక దరిద్రుడైనా 100% కుబేరుడవ్వడం ఖాయం.

Written by Tolly2Bolly

దేవుడికి నైవేద్యంగా ఈ పండును పెట్టి చూడండి. కటిక దరిద్రుడైనా 100% కుబేరుడవ్వడం ఖాయం.

About the author

Tolly2Bolly

Leave a Comment