లైఫ్ స్టైల్

ఉగాది రోజు ఈ పనులు గాని తెలిసి, తెలియక చేస్తే దరిద్రం పట్టుకుని వదలదు..

Written by Tolly2Bolly

ఉగాది రోజు ఈ పనులు గాని తెలిసి, తెలియక చేస్తే దరిద్రం పట్టుకుని వదలదు..

About the author

Tolly2Bolly

Leave a Comment