సినిమా

” ఆ బాధ్యత మొత్తం నా కొడుకు దే ” అభిరాం – శ్రీ రెడ్డి వ్యవహారం గురించి  మాట్లాడిన సురేష్ బాబు !!

Written by Tolly2Bolly

” ఆ బాధ్యత మొత్తం నా కొడుకు దే ” అభిరాం – శ్రీ రెడ్డి వ్యవహారం గురించి  మాట్లాడిన సురేష్ బాబు !!

About the author

Tolly2Bolly

Leave a Comment